Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24PAGE 20 Call us Today: 1-800-621-7992 Serving Your Schools since 1924 NEW SAM99 2017 SAM50 Principal’s Award SAM28 Achievement SAM42 Honor Roll SAM66 Leadership SAM44 Citizenship SAM26 “A” Honor Roll SAM08 Mathematics SAM83 Art SAM87 Torch SAM38 Language Arts SAM75 Graduate SAM34 Writing SAM48 Readers Are Leaders SAM82 Lamp SAM09 Science SAM35 Reading SAM85 Social Studies SAM13 Field Day SAM81 Paw SAM84 Star SAM36 Chorus SAM55 Star Performer SAM30 Student of the Month SAM76 Outstanding Achievement SAM68 Star Student SAM37 Academic Excellence SAM25 “A-B” Honor Roll SAM47 Music MEDALS Shining Achievement Medals SAM54 Perfect Attendance Neck Ribbons (Sold separately) pg. 18 QTY 1-9 10-49 50-99 100+ Shining Achievement Medals $4.99 ea. $2.50 ea. $2.25 ea. $1.99 ea. Neck Ribbons $2.00 ea. 75¢ ea. 70¢ ea. 65¢ ea.